Ulgi i uprawnienia

Ulgi i uprawnienia - Ulgi podatkowe.

PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Spis treści
Ulgi i uprawnienia
Ulgi na przejazdy PKS i PKP.
Karta parkingowa. Niestosowanie się do wybranych znaków drogowych.
Ulgi telekomunikacyjne.
Ulgi pocztowe.
Abonament na radio i telewizję
Ulgi podatkowe.
Wszystkie strony

 

Ulgi podatkowe
(podstawa prawna dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 z póżn. zm.)

Ulgi w podatku dochodowym przysługują:
1. podatnikowi będącemu osobą niepełnosprawną lub
2. podatnikowi, na którego utrzymaniu pozostają takie osoby niepełnosprawne jak: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowie. Dochód tych osób w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty 9 120 zł. W przeciwnym wypadku ulgi przysługują podatnikowi będącemu osobą niepełnosprawną. 

Rachunki muszą być wystawione na osobę, która będzie odliczała określone wydatki. 

Podstawowym warunkiem odliczenia wydatków jest posiadanie przez osobę niepełnosprawną, której dotyczy wydatek:
1) orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, lub
2) decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną,
Jednocześnie w przepisach regulujących poszczególne ulgi, mowa jest o osobach zaliczonych do l i II grupy inwalidztwa, przez co należy rozumieć osoby, w stosunku do których orzeczono odpowiednio:
- całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo znaczny stopień niepełnosprawności,
- całkowitą niezdolność do pracy albo umiarkowany stopień niepełnosprawności.
Odliczenie ulg może być dokonane również w przypadku, gdy osoba, której dotyczy wydatek, posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r. 

Wydatki które można odliczyć:
1) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełno¬
sprawnej zaliczonej do l lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu
osobę niepełnosprawną zaliczoną do l lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnospraw¬ne, które nie ukończyły l ó roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na
niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Niektóre urzędy skarbowe żądają przedstawie¬nia dokumentów poświadczających korzystanie z takich zabiegów,
2) opłacenie przewodników osób niewidomych l lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepeł¬nosprawnością narządu ruchu zaliczonych do l grupy inwalidztwa,
3) utrzymanie przez osoby niewidome l lub II grupy inwalidztwa, psa przewodnika.

W tych wypadkach można odliczyć ustaloną kwotę, bez potrzeby dokumentowania poniesionych wydatków. 

Na poniższe wydatki trzeba posiadać potwierdzenie (faktura VAT): 
1) adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
2) przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
3) zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,
4) zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
5) odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
6) odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
7) opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do l grupy inwalidztwa,
8) opłacenie tłumacza języka migowego,
9) kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia,
10) leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu, a ustaloną co roku kwotą, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo),
11) odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
a) osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,
b) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do l lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu niż karetka transportu sanitarnego.
12) odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
a) na turnusie rehabilitacyjnym,
b) w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
c) na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia.

Wydatki na cele rehabilitacyjne podlegają odliczeniu od dochodu, a nie od kwoty podatku. Nie można odliczyć jednak wydatków, które zostały sfinansowane przez zakładowy lub państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, NFZ lub też zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Można jedynie odliczyć różnicę, która nie została zwrócona.  

  
Strona główna Ulgi i uprawnienia
free pokerfree poker

Symbole niepełnosprawności

Aktualności


Dzisiaj jest: Czwartek
18 Stycznia 2018
Imieniny obchodzą
Bogumił, Jaropełk, Krystyna, Liberata,
Małgorzata, Piotr, Pryska

Do końca roku zostało 348 dni.
Zodiak: Koziorożec

Zegar

Ulti Clocks content

Kalendarz

styczeń 2018
pwścpsn
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031